Psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology,

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology

Az egészséggel összefüggő életminőség mérése történhet általános egészségi állapot, bőrgyógyászat-specifikus és betegség-specifikus mércék segítségével. A hazai kutatócsoportok az egészséggel öszszefüggő életminőség mérését a bőrgyógyászat számos területén végezték el, melyek közül a psoriasis, az arthritis psoriatica, a pemphigus és a morphea betegségcsoportok emelhetők ki. Az életminőség mérésével kapcsolatos hazai kutatások a betegségteher pontosabb megismerését segítik elő, melyek a klinikai és finanszírozói döntéshozatalt egyaránt segítik.

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology pikkelysömör kezelése ciszben

Health-related quality of life can be mea - sured by using general health, dermatology-specific and di - sease-specific instruments. Hungarian research groups have measured the health-related quality of life in many areas of dermatology, including psoriasis, psoriatic arthritis, pemphigus and morphea patient populations.

Hungarian research on measuring health-related quality of life gives the opportunity to better understand the burden of the diseases, which may also contribute to clinical and financial decision-making in the future. Key words: health-related quality of life EQ-5D Dermatology Life Quality Index DLQI psoriasis pemphigus morphea Az életminőség fogalma A medicinában az életminőség quality of life megjelenését az Egészségügyi Világszervezet World Health Organization, WHO os egészségdefiníciója alapozta meg, melynek értelmében Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.

Az életminőség a szomatikus, pszichés és szociológiai tényezőkön túlmutat, szocioökonómiai, interperszonális és spirituális dimenziókat is figyelembe vesz, meghatározása szerint Az egyén észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének Levelező szerző: Poór Adrienn Katalin dr 2 fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát.

A tágan értelmezett életminőségnek egyik kiemelkedő része az egészséggel összefüggő életminőség health-related quality of life.

Therapy for psoriasis

A hasznosság fogalma Egészség-gazdaságtani értelemben a hasznosság utility egy specifikus egészségi állapot vagy kimenet preferáltságának a mércéje, ahol a preferencia a lehetőségek közötti képzeletbeli vagy tényleges választást jelenti, a halált 0- nak, a teljes egészség hasznosságát 1-nek tekintjük 3.

Mérése történhet közvetlenül direkt módszer vagy közvetetten indirekt módszer. A három leggyakrabban alkalmazott direkt hasznosságmérő módszer az időalku time trade-off, TTOa standard játszma standard gamble, SG és a vizuális analóg skála visual analogue scale, VAS. Az indirekt módszer esetén egy egészségi állapot kérdőív által leírható, különböző egészségi állapotokat értékelnek direkt preferenciamérő módszerrel, jellemzően nagyobb számú lakossági minta bevonásával.

A mércék segítségével így egyidejűleg kapunk információt az egészségi állapotról és ennek preferáltságáról 4.

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology a lábán piros folt gyűrű formájában

Az életminőség mérése A bőrgyógyászati betegségek jelentős transzfúziós kezelés pikkelysömörhöz, pszichológiai, érzelmi, szociális, munkahelyi és pénzügyi terhet jelentenek a betegek életminőségére A nagy testfelszínt érintő vagy mások számára is látható helyen lévő bőrtünetek esetén a probléma mértéke fokozódhat.

Az egészséggel összefüggő életminőség mérése többféleképpen történhet, a kimenet mércék közül megkülönböztetünk általános egészségi állapot, bőrgyógyászat-specifikus és betegség-specifikus mércéket.

Az általános egészségi állapot mércék egyik legismertebb képviselője az EuroQoL Group által ben felnőttek számára kifejlesztett EQ-5D kérdőív 8. A mérce öt dimenzióban vizsgálja az életminőséget, eredeti verziója, az EQ-5D-3L, mindegyik dimenzióban három válaszlehetőséget tartalmaz 3-level 9.

A továbbfejlesztett verziót, az EQ-5D-5L kérdőívet ben mutatták be, a válaszlehetőségek számát finomították, számukat minden dimen zióban háromról ötre bővítették 5-level 10, A leíró rész válaszskáláin kapott számsorokból hasznossági súlyok értékkészlet használatával hasznosságérték EQ-5D index pontszám számolható Az EQ-5D-3L esetén Magyarországon nem és kor szerint reprezentatív populációs norma is rendelkezésünkre áll A bőrgyógyászat-specifikus mércék legelső és egyben legelterjedtebb képviselője az ben publikált Bőrgyógyászati Életminőség Index Dermatology Life Quality Index, DLQImely a klinikai gyakorlatban és a dermatológiai kutatásokban egyaránt használatos A dermatológiában több mint 30 betegségben alkalmazzák, mindezek közül leggyakrabban psoriasisban Az értékelés során igenlő válasz esetén egy háromfokozatú skáláról választhat a beteg nagyon 3 pont, meglehetősen 2 pont, kissé 1 pontemellett egy nemleges és egy nem vonatkozik Önre lehetőség is megjelölhető mindkét esetben 0 pont.

Értéktartományának két végpontja 0 nem terhelt életminőség és 30 maximálisan terhelt életminőség pont Nemzetközi kutatások korábban felvetették, hogy az életkor, a nem, a diagnózis és kulturális szempontok befolyásolhatják a kérdőíven adott válaszokat, megkérdőjelezték továbbá a kérdőív unidimenzionális voltát, és felhívták a figyelmet arra, hogy a Psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology alkalmas a bőrgyógyászati betegségek mentális terhének kifejezésére Hazai, normál populáción és psoriasisos betegek körében végzett kutatások egyaránt diszkrepanciát találtak a DLQI értékek és a hasznosság pontszámok között 21, A bőrgyógyászat-specifikus életminőség mércék kevésbé ismert tagjai közé tartoznak a Skindex és a Skindex, melyek a bőrgyógyászati betegségek érzelemre és társadalmi életre gyakorolt hatását monitorozzák, melyek validált magyar verzióval rendelkeznek 23, A betegség-specifikus mércék közé tartozik az EQ-5D- 5L általános életminőség mérce továbbfejlesztésének eredményeképpen psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology létrejött a psoriasis-specifikus EQ-PSO kérdőív Egy teljes egészségben eltöltött életév, egy minőségi életév megfelel 1 QALY-nak 29, A hasznosságmérés klinikai és gazdasági döntéshozatalban betöltött jelentősége alapvető, hiszen a hasznosság értékekből számolják az életminőséggel korrigált életévet quality-adjusted life year, QALYmely a költség-hatékonysági elemzésekben a megnyert egészséghasznot fejezi ki, a QALY kiszámolásához pedig leggyakrabban az EQ- a bőrön egy piros emelt folt viszket kérdőív használatos Az életminőség mérésével kapcsolatos hazai kutatások A Semmelweis Egyetem, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, a Debreceni Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika, a Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, a Pécsi Tudományegyetem, Bőr- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék szoros közreműködésének eredményeképpen számos kutatás történt 22, és között életminőség kutatás a psoriasis, ezen belül az arthritis psoriatica, illetve a pemphigus és a morphea betegségcsoportok területén zajlott, melyből négy kutatás kerül majd részletesebb bemutatásra 1.

Az életminőség kutatások a psoriasis területén egyrészről az életminőséget, az egészséggel kapcsolatos várakozásokat és a betegségköltséget, másrészről az EQ-5D-3L és az EQ-5D-5L mércék összehasonlító elemzését, harmadrészről a betegpopuláción elvégzett DLQI pontértékek és hasznosság értékek összehasonlítását vizsgálták, emellett az arthritis psoriaticában, pemphigusban, morpheában szenvedők körére is kiterjedtek.

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology krémek pikkelysömörre az arcon

A DLQI és a PASI az EQ-5D- 3L kérdőívnél jobban teljesített a bőrtünetek lokalizációja alapján történő diszkrimináció során, emellett a nyak és a dekoltázs területén jelen lévő psoriasis okozta a legnagyobb egészséggel összefüggő életminőség csökkenést Az összköltség szignifikánsan változott a terápiás csoportok között, szisztémás kezelésben nem részesülő betegek esetén ezer Ft, tradicionális szisztémás kezelés esetén ezer Ft és biológiai szisztémás terápia esetén 4,5 millió Ft volt átlagosan.

A biológiai szisztémás kezelésben részesülő betegek jobb PASI és DLQI értékekkel rendelkeztek, életminőségük szignifikánsan magasabb, összköltségük pedig nagyobb volt a másik két alcsoporthoz viszonyítva Az előző kutatás arthritis psoriaticával rendelkező alcsoportjának további életminőség- és betegségköltség elemzése történt.

Az egy betegre jutó éves átlagköltség a szisztémás kezelésben nem részesülő betegek esetén ezer Ft, a tradicionális szisztémás kezelés esetén ezer Ft és a biológiai szisztémás terápia esetén 4,84 millió Ft volt. Ez a vizsgálat is alátámasztotta, hogy a biológiai terápia szignifikáns életminőség javulást eredményez Psoriasis szeptembere és júniusa között beteg részvételével keresztmetszeti kérdőíves felmérés történt psoriasisos betegek körében a Semmelweis Egyetem, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Az alkalmazhatóság, plafonhatás, inkonzisztencia, informativitás abszolút és relatívkonvergens validitás, ismert csoportok szerinti validitás nem, klinikai altípus, klinikai altípusok száma, terápia, korcsoportok elemzése történt, emellett az EQ-5D, az EQ VAS, a DLQI és a PASI közötti korrelációt vizsgálták.

Mindkét EQ-5D kérdőív kiválóan teljesített alkalmazhatóság tekintetében. A kutatás során megállapítást nyert, hogy az EQ-5D-5L psoriasisban alkalmasabb az általános egészségi állapot és életminőség mérésére, mint az EQ-5D- 3L A fenti populációval végzett kutatás másik célkitűzése volt annak a megelőző vizsgálatnak a kiterjesztése és továbbvitele, melyet korábban normál populációs mintán végeztek Magyarországon, és amely diszkrepanciát talált a DLQI összpontszámok és a hasznosság értékek között A psoriasisban szenvedő minta vizsgálatakor a minimális klinikailag jelentős különbségnél nagyobb mértékben eltérő DLQI értékek az életminőségre azonos hatást gyakoroltak, illetve azonos DLQI értékkel bíró egészségi állapotok hasznosság értékeinél statisztikailag szignifikáns különbséget találtak A normál populáció után a psoriasisos betegpopuláción végzett eredmények hasonlónak bizonyultak, mely felveti a középsúlyos vagy súlyos psoriasisban szenvedő betegek súlyosságának alulbecslését, illetve az esetlegesen nem teljesen megalapozott klinikai és finanszírozói döntéseket 21, A két keresztmetszeti vizsgálat psoriasisos betegpopulációját felölelő, beteget magában foglaló kutatás is megkérdőjelezte DLQI validitását.

A válasz gyakorisága a súlyosabb betegek, a nők, az idősek és az alacsonyan iskolázottak esetén gyakoribb volt Az újonnan kidolgozott DLQI-R pontozási rendszer így lehetővé teszi, hogy elkerüljük a DLQI kérdőívre adott nem vonatkozik Önre válaszok okozta hátrányokat, ezáltal pedig javítsuk a szisztémás kezelésekhez, különösen tekintettel a biológiai terápiához való hozzáférést Pemphigus Az autoimmun hólyagos bőrbetegségek közé tartozó pemphigus betegségcsoport súlyos lefolyású, hosszantartó kezelést igénylő, potenciálisan letális kórképeket tartalmaz.

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology hatékony kenőcs pikkelysömörhöz

Célkitűzésük között szerepelt a magyarországi pemphigusos betegek egészségi állapotának és életminőségének, illetve a pemphigus költségeinek felmérése. A bőrtünetek súlyossága, a feszélyezettség foka és a ruhaviselés okoztak leggyakrabban problémát a DLQI elemei közül.

Share Link

A vizsgálat nemzetközi szinten elsőként alkalmazta az EQ-5D-5L kérdőívet pemphigusos betegeknél, emellett igazolta a mérce jó gyakorlati alkalmazhatóságát Morphea A morphea egy kötőszöveti átalakulással járó kórkép, melynek betegségterhe ritkán dokumentált februárja és augusztusa között morpheás betegek körében keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat történt a Semmelweis Egyetem, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán beteg bevonásával Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottság A DLQI elemei közül a leginkább érintett területek a feszélyezettség foka, a bőrtünetek súlyossága és a ruhaviselés voltak.

Az európai szinten jelentős beteganyaggal rendelkező kutatás a betegek terhelt életminőségére, illetve a funkcionálisan érzékeny területek kiemelt jelentőségére és ezek esetleges intenzívebb kezelésére is fel szerette volna hívni a figyelmet Az életminőség kutatások DLQI pontértékeinek öszszehasonlítása A psoriasis, pemphigus és morphea kutatások DLQIra adott válaszok gyakoriságának megoszlását vizsgálták 1. A psoriasis kutatásokban a DLQI pontértékek 6,29 7,29 és 7,13 7,36 voltak, a pemphigus esetén 5,4 6,9a morphea esetén 4,0 4,8 átlagértékkel és szórással bírtak.

Kiemelendő, hogy az arthritis psoriatica alcsoportban psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology a legrosszabb DLQI pontértéket, 7,13 7, A psoriasisban szenvedő betegek esetén a tízből kilenc DLQI elemnél arányaiban itt jelentkezett a legtöbb probléma vörös foltok jelennek meg a napon és viszketnek másik két kórképpel való összehasonlítás során, mindösszesen a feszélyezettség problémaköre dominált a morpheás betegeknél.

Összefoglalás és között a négy egyetemi bőrgyógyászati klinika összesen psoriasis, pemphigus vagy morphea diagnózisú betege vett részt életminőség felmérésekben Magyarországon.

  • LIVIVO - Search results -
  • Therapy for psoriasis Therapy for psoriasis Coronary artery plaque characteristics and treatment with biologic therapy in severe psoriasis: results from a prospective observational study.
  • Я ждал тебя, - проговорил Макс с озабоченным выражением на открытом лице, только подчеркивавшим серьезность ситуации.
  • Вы с Робертом несколько раз исследовали ее кровь, брали образцы тех тканей тела, в которых иногда обнаруживается небольшое количество вируса, и все анализы дали полностью отрицательный результат.

A hazai kutatócsoportok vizsgálatai jelentősen hozzájárultak a psoriasis, az arthritis psoriatica, a pemphigus és a morphea betegségcsoportok terhelt életminőségének pontosabb megismeréséhez.

Mind a négy kórképben egyaránt vizsgálták a DLQI pontértéket, mely a psoriasis, azon belül az arthritis psoriatica alcsoportban volt a legterheltebb. A kutatások limitáció közé tartozik, hogy a felmérésben csak egyetemi klinikák vettek részt, sok volt a súlyos beteg, melyet a magas szisztémás kezelési és biológiai terápiás arány is tükröz.

Ezért a tenyéren a bőr hüvelyben

A kutatások során átfogó képet kaphattunk a hazai betegpopuláció életminőségéről és a betegségköltségekről, mely eredmények reményeink szerint nemcsak a klinikai betegellátásban lesznek hasznosíthatók, hanem a jövőben ezen és más vizsgált kórképek vonatkozásában is hozzájárulhatnak az egészségpolitikai és finanszírozói döntéshozatalhoz.

Köszönetnyilvánítás A cikk megírásához köszönöm szépen a közös munkáját mindazoknak, akik a hazai bőrgyógyászati életminőség felmérésekben részt vettek.

Wikonkál Norbert, Dr. Tóth Veronika, Dr. Jókai Hajnalka, Dr. Gergely László Hunor, Dr. Szántó Sándor, Dr. Herédi Emese, Dr. Gulácsi László, Prof. Brodszky Valentin, Dr. Köszönettel tartozom továbbá a Semmelweis Egyetem rektorának, Prof. Merkely Bélának a folyamatos szakmai támogatásért. World Health Organisation: Constitution.

  • Therapy for psoriasis
  • BMC musculoskeletal disorders Volume 16, Page s Abstract: Background: The aim of the present study is to evaluate serum osteoprotegerin OPG and soluble receptor activator of nuclear factor κB ligand sRANKL levels in a randomly selected male cohort over 50 years of age and its association with cystatin C, a
  • Recommended Articles Bevezetés: A psoriasis a leggyakoribb krónikus, szisztémás, immunmediált gyulladásos kórkép, amely elsősorban a bőrt és az ízületeket érintheti.
  • LIVIVO - Search results -
  • Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!
  • Magyar Tudomány /9 - A plakkos pszoriázis kezelése biológiai gyógyszerekkel - MeRSZ

Egészségügyi Világszervezet: Alkotmány. Egészségügyi Világszervezet: Életminőség. In: Gulácsi L. Budapest: Medicina Kiadó, Budapest, 4.

Lond 9, Hay R. Health Policy 16, Brooks R. Health Policy 37, Herdman M. Life Res. Care 35, Devlin N. Health Econ. Chren M. Cutan Med. Value Health.

psoriasis and comorbid diseases part i epidemiology a fejbőr pikkelysömörének okai és kezelése

Value Health12 Suppl. Health Policy Plan. Pharmacoeconomics, 24, Herédi E. Arthritis psoriaticával társuló középsúlyos és súlyos psoriasis betegségterhe Magyarországon.

Psoriasis plusz megtekintés

Rencz F. Psoriasisos betegek életminőségének vizsgálata Magyarországon. Implications for Management. Érkezett: Közlésre elfogadva:.

Fontos információk